Ochrana osobních údajů

Společnost se zavazuje dodržovat ochranu soukromí bývalých, současných i budoucích
Zákazníků stránek www.trading.cryptokingdom.tech a současně též Společnosti. Společnost
neposkytuje údaje o svých Návštěvnících, Klientech a Zákaznících třetím stranám, jestliže tak
nevyžaduje zákon nebo úřední povinnost. Údaje Společnost získává jen při vyplnění údajů
prostřednictvím registračního formuláře na Stránkách a může je použít jen v souladu se
zákonem, v souladu s obchodními podmínkami Společnosti uvedených na Stránkách
www.trading.cryptokingdom.tech a na ověření identity Návštěvníka, Klienta nebo Zákazníka, vytvoření jeho účtu, poskytovaní služeb souvisejících se službami a produkty Společnosti, které
dotyčná osoba využívá a informování této osoby o věcech relevantních obchodnímu vztahu
mezi dotyčnou osobou a Společností. Všechny informace jsou považované za důvěrné a
zavazují Společnost a její zaměstnance k mlčenlivosti. Návštěvou těchto stránek Zákazník
nebo Návštevník souhlasí s uvedenými podmínkami týkající se ochrany soukromí.
Společnost zpracovává osobní údaje klientů za účelem plnění svých smluvních povinností a
provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost klienta, za účelem plnění
zákonných povinností a dále na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů k
marketingovým účelům (dále jen „Marketingový souhlas“). Zákazník, Návštěvník a Klient
tímto uděluje souhlas se zasíláním marketingových kampaní, newsletterů a obchodních
nabídek Společnosti. Marketingové kampaně, newslettery a obchodní nabídky budou
Zákazníkovi, Návštěvníkovi a Klientovi zasílány elektronickou formou. Marketingový souhlas
se nevztahuje na zpracování těch údajů, které Společnost potřebuje k plnění svých smluvních
povinností nebo je-li to nezbytné pro ochranu práv a právem chráněných zájmů Společnosti.
Povinné údaje jsou označeny, případně sděleny na osobním jednání s klientem nebo
Zákazníkem. Jejich nesdělení může být důvodem pro odmítnutí spolupráce. Údaje získané za
účelem plnění právních a smluvních povinností jsou archivovány v souladu s platnými
právními předpisy.

 

Zákazník poskytuje informace sloužící k jeho identifikaci a kontrole podle zák. č. 253/2008
Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
v platném znění. Neodpoví-li Zákazník na některou z otázek Společnosti při náhodném
zjišťování portfolia Společnosti nebo odpoví-li na některou z otázek nepravdivě nebo
neúplně, je Společnost oprávněna odmítnout se Zákazníkem uskutečnit obchod nebo vstoupit do obchodního vztahu.

 

Žádný Zákazník Společnosti nesmí v žádném případě poskytovat údaje o svých účtech
jakékoli třetí osobě. Každý návštěvník, klient nebo Zákazník má právo si svoje citlivé
informace chránit a neposkytovat je třetím osobám, kterým by mohli umožnit takovýmto
způsobem přístup k jejich účtu na www.trading.cryptokingdom.tech nebo obchodnímu účtu. Za takto
způsobené škody nenese Společnost žádnou zodpovědnost.