Všeobecné podmínky

Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou právním dokumentem a upravují vztah mezi
zájemci o produkty společnosti Crypto Kingdom s.r.o., IČ: 06794238 se sídlem Vítězná
145/59, Drahovice, 360 01 Karlovy Vary a vstupem na tuto webovou stránku případně
jakékoli její části návštěvník této webové stránky (dále jen “Návštěvník”) souhlasí
s dodržováním zde stanovených podmínek a přistupuje k nim.
 

DEFINICE:

 

VOP
Tyto Všeobecné Obchodní Podmínky, nebo také jako “smlouva”

 

Produkty
• Produktové balíčky nabízené společností, jejichž specifikace je uvedena na webových
stránkách www.trading.cryptokingdom.tech.
 

Klient nebo Zákazník

• Fyzická nebo právnická osoba, která má zájem uzavřít případně uzavřela se společností

smlouvu, jejíž předmětem plnění je společností nabízený produkt. Klientem / Zákazníkem

společnosti se může stát pouze plně svéprávná osoba, jejíž právní jednání je schopno

vyvozovat zákonem zamýšlené následky.

• Klient nebo Zákazník o sobě prohlašuje, že je osobou plnoletou, dovršil tedy věku 18-ti

(osmnácti) let a svéprávnou jednat sama za sebe.

 

Návštěvník

• Každý návštěvník stránky www.trading.cryptokingdom.tech. Návštěvník o sobě prohlašuje, že je

osobou plnoletou, dovršil tedy věku 18-ti (osmnácti) let a svéprávnou jednat sama za sebe.

 

Kryptoměna

• Není považována za měnu (měnovou jednotku), kryptoměna není považována za

elektronické peníze, kryptoměna nepředstavuje pohledávku držitele kryptoměny za jinou

osobou, nákup a prodej kryptoměn na vlastní účet nepředstavuje žádnou platební službu,

stejně tak transakce s kryptoměnou a vedení „účtu“ („virtuální peněženky“), v případě

směny kryptoměny na Kč se nejedná o směnárenský obchod, kryptoměna není investičním

nástrojem.

Bankovní účet Společnosti č. 2501374907/2010 pro CZ převody, nebo bankovní účet

Společnosti iban CZ2520100000002501394705, swift FIOBCZPPXXX pro EUR

převody(dále jen "účet Společnosti")

Kryptoměnová peněženka je vždy dočasně generována na základě platební brány coinpayments.net

 

Dodržování obchodních podmínek

Vstupem na stránky www.trading.cryptokingdom.tech (dále jen „Stránky“), které jsou ve vlastnictví
společnosti Master Minds FZC, číslo licence: 4646, se sídlem Business Center, Al Shmookh
Building, UAQ Free Trade Zone, Umm Al Quwain ve Spojených arabských emirátech, která
poskytuje výhradní licenci k know-how a k tomu vyplývajícím právům z duševního vlastnictví
společnosti Crypto Kingdom s.r.o., IČ: 06794238 se sídlem Vítězná 145/59, Drahovice, 360 01
Karlovy Vary (dále jen “Společnost”). Návštěvník souhlasí s dodržováním obchodních
podmínek společnosti uvedených na těchto stránkách. Tyto obchodní podmínky určují
pravidla využívání a koupě služeb a produktů na stránkách www.trading.cryptokingdom.tech a jsou
pro každého Návštěvníka závazné. V případě porušení obchodních podmínek Návštěvníkem
nebo Zákazníkem Společnosti je Společnost oprávněna vyvodit vůči dané osobě právní
důsledky.

 

Autorská práva

Obsah těchto stránek je chráněn autorskými právy a představuje duševní vlastnictví,
případně oprávnění z výhradní licence Společnosti. Pod tento obsah spadá logo, design, text,
grafika, data, fotky, animace, videa, zvuky, software. Jakékoli šíření, kopírování, úprava,
prezentace a použití tohoto obsahu třetí stranou je možné pouze s písemným souhlasem
Společnosti. Každý Návštěvník a Zákazník tímto vyslovuje svůj souhlas, že je zodpovědný za
jakoukoli škodu způsobenou Společnosti a jejím obchodním partnerům, která vznikne na
základě zneužití obsahu těchto stránek případně porušením obchodních podmínek a je
povinen tuto škodu nahradit ve výši jejího rozsahu, případný ušlý zisk a náklady na uvedení
do původního stavu.

 

Využití obsahu stránek

Kdokoli se stane Zákazníkem Společnosti, může využívat obsah stránek a majetek
Společnosti na to určený v rozsahu, který je v souladu s obchodními podmínkami Společnosti
způsobem, kterým Společnosti nevznikne žádná škoda. V opačném případě je Zákazník
zodpovědný za škodu tím způsobenou a povinný tuto škodu uhradit. V opačném případě je
Společnost oprávněna vyvodit ze situace právní důsledky v souladu s platnými právními
předpisy. Využití obsahu stránek pro jinou osobu než Zákazníka je stanovena smluvní pokuta
dle čl. 10 této smlouvy.

 

Základní ustanovení

Stránky Společnosti nemají investiční zaměření v souladu s ustanovením zákona o
investování na kapitálovém trhu dle ust. § 15d a násl. zák. č. 256/2004 Sb., o podnikání na
kapitálovém trhu. Obchodovaní finančních derivátů, kryptoměn není investiční činností a
Zákazníci Společnosti nejsou považováni za investory. Společnost nezodpovídá za správnost a
úplnost údajů a informací zveřejněných na uvedených webových stránkách. Informace zde
uvedené a zveřejněné neposkytují daňové poradenství dle daňových zákonů České Republiky
ani jiného státu, právní poradenství dle zákona č. 85/1996 Sb. Zákon o advokacii, investiční
poradenství dle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu ani obchodní
poradenství a neposkytují žádnou záruku, na základě které je garantováno dosažení zisku,
případně limitace potenciální ztráty. Kdokoli využívá systém a služby uvedené na webových
stránkách www.cryptokingdom.tech si je vědomý, že je součástí, Zákazníkem Společnosti,
zcela dobrovolně, uvědomuje si, že je za vlastní obchody zodpovědný sám, zodpovídá za
obchody vykonané na základě poskytnutých jednotlivých produktů společností a kopírovaní
výhradně sám, zodpovídá za zisky a ztráty výhradně sám a v případě jakékoli ztráty vzniklé
není žádná třetí strana, Společnost ani subjekt zodpovědný a není povinný tuto vzniknuvší
ztrátu Zákazníkovi nahradit.

Každý Návštěvník a Zákazník si je plně vědom rizika souvisejícího s obchodováním
s finančními deriváty a kryptoměnami. Každá osoba musí sama uvážit, zda je tento způsob
obchodování pro ni vhodný a jakmile se rozhodne uzavřít smlouvu prostřednictvím stránek
www.trading.cryptokingdom.tech, je si plně vědom možného rizika, způsobu obchodování a zvolené
obchodní strategie.


Každý Návštěvník a Zákazník si musí sám zvolit výši obchodního kapitálu, se kterým chce
obchodovat a pracovat. Zákazníky upozorňujeme, že výše kapitálu by neměla být vyšší než
suma, o kterou si tento Návštěvník, klient nebo Zákazník může dovolit přijít. Zákazník je
povinen přizpůsobit si management rizika svojí osobní situaci.


Společnost poskytuje produkty pro obchodování na trzích s kryptoměnou na registrovaných
webových stránkách www.bittrex.com, www.BitStamp.net, www.Coinmate.io,
www.Binance.com, www.Cryptopia.co.nz, www.Poloniex.com, www.CoinBase.com a
dalších.(dále jen “Směnárna”), kde je nabízeno obchodování kryptoměn manuálně. Zákazník
je povinen se v případě spolupráce se Společností registrovat na osobním / firemním účtu
Společnosti, kde tímto získává svůj osobní / firemní profil a na účtu Směnárny. Dále
Společnost vlastní a využívá vlastní mobilní aplikaci, přes níž je možné obchodovat na
Směnárnách a poskytovat Produkty Společnosti. Registrací na těchto Zákazník získá přístup
k obchodním platformám, na kterých reálně probíhá obchodování s kryptoměnou. Při všech
typech obchodování se každý Zákazník řídí též všeobecnými obchodními a dalšími
podmínkami Směnárny.

Poskytnutím produktu nepřechází na Společnost žádná zodpovědnost nad obchodním účtem
Zákazníka, ani za ztráty způsobené obchodováním Zákazníka. Každý Zákazník si sám
zodpovídá za svůj obchodní účet a výběr produktu Společnosti, kterého se rozhodne využít a
sám zodpovídá za možné ztráty způsobené vlastními obchody. Zákazník si je vědom, že
uvedené ztráty nebudou nahrazené žádnou třetí stranou nebo Společností samotnou. Za
objem jednotlivých obchodních pozic zodpovídá taktéž výhradně Zákazník, jakožto majitel
obchodního účtu.

Zákazník je povinen se přihlásit na webových stránkách Společnosti. Zákazník si je vědom
skutečnosti, že je možno se Společností spolupracovat prostřednictvím čtyř typů obchodních
produktů specifikovaných níže. V rámci přihlášení, nebo také registrací, je Zákazník pro její
dokončení povinen dát souhlas se zněním těchto všeobecných obchodních podmínek.
Zákazník tímto dává Společnosti souhlas se zpracováním osobních údajů v souladu
s příslušnými ustanoveními zákona o ochraně osobních údajů. Společnost se zavazuje
s osobními údaji partnera nakládat v souladu s výše uvedeným zákonem a tyto nikterak
nezneužívat. Dále o souhlasu se zpracováním osobních údajů v čl. 13 těchto obchodních
podmínek.

Smlouva se Zákazníkem nabývá platnosti vyplněním objednávky služeb Zákazníkem a
účinnosti nabývá až uhrazením poplatku za individuálně určený typ produktu vybraného
Zákazníkem. Splatnost poplatku nastává okamžitě po vyplnění objednávky, tedy k okamžiku
uzavření smlouvy. Zákazník bere na vědomí, že neuhrazením poplatku nenastává účinnost
smlouvy a Zákazník tedy nemá nárok na poskytnutí zvoleného produktu. Zákazník bere na
vědomí, že platností smlouvy vzniká Společnosti nárok na odměnu.

 

Objednávka

Objednávku Zákazník vytváří pomocí formuláře na webových stránkách Společnosti.
Při vytvoření objednávky pomocí formuláře na webových stránkách společnosti Zákazník
nejprve vybere produkt, o který má zájem. Po zvolení požadovaného produktu, způsobu a
způsobu platby Zákazník potvrzuje svou objednávku, čímž podá závazný návrh na uzavření
smlouvy mezi Zákazníkem a Společností. Zákazník je povinen uvést v objednávce tyto údaje:


• jméno a příjmení, kontakt (telefon a e-mailovou adresu)


Neobsahuje-li objednávka náležitosti dle čl. 5 VOP, je považována za neúplnou. Společnost v
takovém případě může kontaktovat Zákazníka a vyzvat ho k odstranění nedostatků
objednávky a jejímu případnému zpřesnění nebo doplnění. Okamžikem doručení údajů
zpřesňujících nebo doplňujících objednávku Společnosti se objednávka považuje za úplnou.
V případě, že se objednávku nepodaří upřesnit nebo doplnit, tak není pro Společnost
závazná.

Zákazník přistupuje k těmto VOP a Objednávce zde činěné za odměnu Produktu platnou v
době objednání. S celkovou odměnou Zákazník objednávaného/ných Produktu/ů souhlasí.
Zárověň bere navědomí, že odměna jednotlivých Produktů Společnosti se může kdykoliv do
budoucna změnit a Společnost si tak sjednává nárok toto, za včasného varování Zákazníka a
komunikace nového znění VOP a odměny Produktů, učinit.

Zákazník nebo Návštěvník podáním této objednávky potvrzuje, že je seznámen s těmito
všeobecnými obchodními podmínkami a tímto souhlasí s úplným jejich zněním. Na tyto
všeobecné obchodní podmínky je Zákazník dostatečným předstihem upozorněn a využil
možnosti se s nimi seznámit.

Uhrazením odměny za Produkt má zákazník právo na přístup k elektronickému obsahu
Společnosti po dobu dle objednávky Zákazníkem učiněné a od zprovoznění přístupu k
tomuto obsahu Společností. Po uplynutí lhůty dle objednávky Zákazníka dochází k vyčerpání
objednaného Produktu a zárověň k automatické prolongací na další období.

 

 

1. Produkty Společnosti

 

1) Signál (dále jen “Produkt”)


Shrnutí produktu: Jedná se o startovací produkt pro veřejnost. Jedná se o velmi dynamický
produkt, který Společnost doporučuje testovat první měsíc s částkou max. několika málo tisíc
korun českých. Aktuálně doporučené množství kapitálu: - 0 – 1 BTC (maximální částka na 1
obchod 0,1 BTC).


Hlavní výhodou produktu je: Potenciální rychlé zhodnocení menšího kapitálu. Zákazník se
naučí pozorovat své emoce při 100% ziscích i vyšších ztrátách. Není třeba znát zákony grafu.
Předpokládané zhodnocení: - 5 - 30% / měsíčně nižšího kapitálu, reakční doba: 0 – 60 min.
Specifikace a cíle produktu: Naučení se zacházení s burzou. Naučení se nakupovat a
prodávat kryptoměny. Naučení se, jak obecně fungují kryptoměny. Naučení se minimalizovat
dobu od přijmutí příkazu po koupi. Zjištění, zda má Zákazník čas reagovat na příkazy. Naučení
se základních znalostí a přechod do ne tolik dynamických produktů ASP a ICO. Odměna za
poskytnutí produktů je uvedena na webových stránkách Společnosti. Splatnost tohoto Produktu je v pravidelných měsíčních splátkách a to vždy ke dni shodném se dnem, v němž došlo k prvnímu nákupu Produktu.


2) Aktivní strategická podpora (ASP) (dále jen “Produkt”)


Shrnutí produktu: Cílem tohoto produktu není maximální výnos, ale vstup s nižším rizikem.
Produkt není dynamický, není potřeba reagovat obratem, stačí reagovat v rámci několika
hodin. V daném případě se jedná o střednědobé a dlouhodobé obchody. Produkt je vytvořen
na řízení vyšších částek než u ostatních produktů Společnosti.

Doporučené množství kapitálu: 50.000Kč - 10.000.000Kč. U částek převyšujících hodnotu
1.000.000Kč je potřeba kontaktovat affilate managera uvedeného na webových stránkách
Společnosti. Při částce nad 500.000Kč Společnost doporučuje diverzifikovat kapitál.
Společnost u daného produktu doporučuje odkládat z osobního majetku další peníze na
příkupy (i mimo vstupní kapitál). Hlavní výhoda produktu je vyjádřena možnostím vstupu na
trh s vyšší částkou oproti ostatním produktům. Předpokládané zhodnocení: - 5% - 15% /
měsíčně.


Reakční doba: Standardně v rámci několika hodin.
Specifikace produktu: Výběr několika altcoinů ve kterých Společnost Zákazníka maximálně
vzdělá. Znalost aktualit z trhu, insider-info (detailní informace o jednotlivých kryptoměnách),
konference na dané kryptoměny, sentiment pro tyto kryptoměny, fundament i technická
analýza. V rámci tohoto produktu nabízíme velmi detailní analýzy BitCoinu (BTC) a dalších
altcoinů. U daného produktu je nutné, aby Zákazník ovládal Bittrex. Při každé objednávce
tohoto produktu je Zákazník zařazen do VIP skupiny Společnosti a má oprávnění užívat
z toho vyplývajících výhod. Cena je uvedena nawebových stránkách společnosti. Splatnost tohoto Produktu je v pravidelných měsíčních splátkách a to vždy ke dni shodném se dnem, v němž došlo k prvnímu nákupu Produktu.


3) ICO (dále jen “Produkt”)


Shrnutí produktu: V daném případě se jedná o kryptoměnu s velkým potenciálem zisku při
dlouhodobém držení. Zákazník se naučí strategii na minimalizování rizik u rizikových
kryptoměn s velkým potenciálem. Tento produkt není dynamický. Jedná se o rizikové o
podhodnocené kryptoměny, které jsou již na burzách, ale jejich hodnota a přínos je větší než
aktuální cena. Společnost aktuálně doporučuje u každé doporučené kryptoměny v rámci
tohoto produktu vstupovat jen s kapitálem, který Zákazník může postrádat a není tak pro něj
zcela zátěžový. Společnost u každého druhu kryptoměny sdělí míru důvěry. Hlavní výhoda
produktu je velký potenciál zisku. Není třeba znát zákony grafu. Potenciální předpokládané
zhodnocení v rámci tohoto produktu je až 500 % / ročně.


Reakční doba: Standardně v řádech dní. Specifikace a cíle produktu jsou naučení se
zacházení a registrace u většího množství burz, naučení se, jak odhadovat zajímavé druhy
kryptoměn. Cena je uvedena na webových stránkách Společnosti. Splatnost tohoto Produktu je v pravidelných měsíčních splátkách a to vždy ke dni shodném se dnem, v němž došlo k prvnímu nákupu Produktu.

 

4) LIVE TRADING (dále jen “Produkt”)


Shrnutí produktu. V daném případě by se měl Zákazník naučit krátkodobě obchodovat,
technickou analýzu. Společnost směřuje partnera k samostudii a zároveň poskytne 5+ hodin
týdne live tradingu a dále 1 hodinu shrnutí týdne s otázkami a odpověďmi. Doporučené
množství kapitálu: Minimálně 1 BTC. Hlavní výhoda produktu je dynamika - Rychlé
zhodnocení.


Reakční doba: Okamžitě, vše LIVE (živě). Společnost v rámci tohoto produktu vysvětluje
partnerovi obchodu krok po kroku s důrazem na řízení peněz a emoce. V daném případě je
nutné, aby partner ovládal Bittrex, zejména ovládání zadávání příkazů a zároveň zkušenosti s
obchodováním kryptoměn. S ohledem na potřebu emoční dospělosti budou pro tento
produkt partneři vybíráni společností dle profilu jejich osobnosti. Cena je uvedena na
webových stránkách společnosti. Splatnost tohoto Produktu je v pravidelných měsíčních splátkách a to vždy ke dni shodném se dnem, v němž došlo k prvnímu nákupu Produktu.

 

2. Splatnost a platební podmínky odměny

Nejsou-li dohodnuty jiné lhůty splatnosti, je Zákazník / Klient povinnen uhradit Produkt
okamžitě po odsouhlasení těchto VOP.

 

Za Produkt dle č. 1 sekci. 1), 2), 3) a 4) je Zákazník povinen
hradit Produkt v pravidelných měsíčních splátkách a to vždy ke dni shodném se dnem, v němž došlo k prvnímu nákupu Produktu. Zákazník je povinnen uhradit odměnu dle
objednaných Produktů Společnosti platebními metodami akceptovanými Společností, tedy
jmenovitě bezhotovostně platební kartou, platební bránou GoPay, převodem na
bankovní účet Společnosti, nebo bezhotovostním převodem měnové jednotky kryptoměny (BTC, LTC) na adresu generující portálem coinpayments.net. Produkty jsou hrazené způsobem aktuálně podporovaným
Společností, zejména pak bezhotovostně platebními kartami a dalšími podporovanými
způsoby platebního portálu GoPay dle smluvních podmínek tohoto portálu, konkrétně dle
“Podmínky používání platební brány GoPay - účinnost od 1.3.2017”. Společnost tak
přistupuje k platebním podmínkám a cenám společnosti GOPAY s. r. o., se sídlem Planá 67,
370 01 České Budějovice, IČ: 260 467 68, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 11030.


Společnost se tedy řídí Podmínkami používání platební brány GoPay dostupných na
webových stránkách společnosti GOPAY s.r.o.: https://help.gopay.com/cs/tema/podminky-
a-ceny/aktualni- podminky/podminky-pouzivani- gopay-uctu- ucinnost-od- 1-3- 2017 a
https://help.gopay.com/cs/tema/podminky-a- ceny/aktualni-podminky/podminky- pouzivani-
platebni-brany- gopay-ucinnost- od-1- 3-2017 účinné ode dne 01.03.2017.


Má se za to, že Zákazník platbu uhradil, a tím došlo k uzavření smluvního vztahu mezi
smluvními stranami, v době připsání finančních prostředků na účet Společnosti. Přestane-li
Zákazník hradit odměnu za Produkt dle čl. 6, nastává ukončení smluvního vztahu
vyplývajícího dle této smlouvy a dochází tak k odstoupení od smlouvy pro podstatné
porušení smlouvy (také dle čl. 12 této smlouvy).


Zákazník musí jasně a srozumitelně zvolit Produkt, jež chce od vzniku této smlouvy využívat a
za který bude platit. Změna zvoleného Produktu po již zvoleném jiném Produktu není možná
a Zákazník bere na vědomí a souhlasí, že pro koupi jiného než zvoleného Produktu je třeba
uhradit nové Odměny Společnosti, případně provést novou registraci.

 

3. Zisk z obchodování

Společnost, Stránky, ani žádná třetí strana žádným způsobem negarantuje zisk nebo jakékoli
zhodnocení obchodních účtů a obchodovaných finančních prostředků. Garance zisku je v
rozporu se základními principy finančního trhu. Jestliže jakákoli osoba prezentuje
www.trading.cryptokingdom.tech nebo Společnost samotnou jako společnost, která nabízí nebo
zprostředkovává jakoukoli garanci zhodnocení finančních prostředků, zisku nebo
obchodování, šíří tato osoba nepravdivé a zavazující informace a Společnost je oprávněna
vůči takovýmto právním jednáním a osobě vyvodit právní důsledky. Společnost a její stránky
www.cryptokingdom.tech se od takovýchto a podobných tvrzení zcela distancují.

 

 

4. Omezení členství Zákazníka

Společnost si vyhrazuje právo kdykoli omezit nebo pozastavit členství na stránkách
jakéhokoli Zákazníka a to bez předchozího upozornění v případě, že Společnost zjistí, že
tento Zákazník porušuje obchodní podmínky Společnosti, způsobuje Společnosti škodu, kazí
její jméno nebo šíří veřejně nepravdivé nebo zavádějící informace týkající se Společnosti a
Stránek.

 

5. Ochrana důvěrných informací

Důvěrnými informacemi se pro účely této smlouvy a po celou dobu trvání vzájemné
spolupráce smluvních stran rozumí, bez ohledu na formu a způsob jejich sdělení či zachycení
a až do doby jejich zveřejnění, jakékoli a všechny skutečnosti, které se smluvní strana
(Zákazník) v průběhu vzájemné spolupráce dozví, a/nebo které jí druhá smluvní strana
v průběhu vzájemné spolupráce zpřístupní, jakož i sama existence těchto skutečností a
vzájemné spolupráce smluvních stran (dále jen „Důvěrné informace“).


Obchodní tajemství a Důvěrné informace touto smlouvou chráněné tvoří rovněž veškeré
skutečnosti technické, ekonomické, právní povahy, procesní postupy další procesy v rámci
fungování společnosti v hmotné nebo nehmotné formě, které byly jednou ze smluvních stran
takto označeny a byly poskytnuty druhé smluvní straně. Tyto skutečnosti nejsou
v příslušných obchodních kruzích zpravidla běžně dostupné a obě smluvní strany mají zájem
na jejich utajení a na odpovídajícím způsobu jejich ochrany. Obchodní tajemství a Důvěrné
informace jsou dále společně označeny též jako „chráněné informace“.


Za porušení povinností týkajících se ochrany obchodního tajemství nebo Důvěrných
informací podle této smlouvy má poškozená smluvní strana právo uplatnit u druhé smluvní
strany, která tyto povinnosti porušila, nárok na zaplacení smluvní pokuty. Výše smluvní
pokuty je stanovena na 500.000,-Kč (slovy: pětsettisíckorunčeských) za každý jednotlivý
prokázaný případ porušení povinností. Smluvní pokutu, na kterou vznikne poškozené
smluvní straně nárok dle této smlouvy, je druhá smluvní strana povinna uhradit do 30
kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení výzvy k úhradě smluvní pokuty. Má se za
to, že došlá zásilka odeslaná s využitím provozovatele poštovních služeb je doručena třetím
pracovním dnem po jejím odeslání.


V případě, že Zákazník zpřístupní či jinak zveřejní jakékoli třetí osobě jakékoli informace o jím
využívané službě/Produktu poskytnuté společností, zejména umožní třetí straně přístup
k jeho účtu registrovanému u Společnosti, poskytne třetí osobě jemu poskytnuté informace
Společností, zavazuje se uhradit Společnosti smluvní pokutu ve výši 500.000,- Kč (slovy:
pětsettisíckorunčeských).

 

6. Konkurenční doložka

Využití informací a znalostí získaných Zákazníkem při spolupráci se Společností by mohlo
Společnosti závažným způsobem ztížit činnost. Zákazník se proto zavazuje, že za trvání
spolupráce na základě této smlouvy a po dobu 5 let (slovy: pětilet) po skončení daného
smluvního vztahu se zdrží výkonu výdělečné činnosti a podobné aktivity slučitelné s aktivitou
Společnosti a předmětem Společnosti, která by měla vůči němu soutěžní povahu. Zejména
tedy se Zákazník zavazuje, že nebude jako fyzická osoba podnikající vykonávat činnost, která
je shodná nebo obdobná s předmětem činnosti společnosti a zároveň nebude ani faktickým
(neformálním) vlastníkem ani účastníkem na Společnosti se stejným nebo obdobným
předmětem podnikání. Konkurence se vztahuje na celou dobu trvání smluvního vztahu,
stejně jako kdykoliv do budoucna. Při porušení této povinnosti Zákazníkem, se tento
zavazuje uhradit Společnosti smluvní pokutu ve výši 5.000.000,- Kč, jejíž úhradou není
dotčen nárok na náhradu škody.

 

7. Trvání smlouvy, ukončení smlouvy, odstoupení od smlouvy

Jednotlivé smlouvy jsou uzavírány na dobu určitou s možností jejich prodloužení a to na
dobu jednoho měsíce nebo jednoho roku dle uzavření smlouvy, nebo také dle přistoupení v
těmto VOP, k individuálnímu Společností poskytovanému Produktu.


Pokud je smlouva, nebo přistoupení k těmto VOP, uzavřena pomocí prostředků komunikace
na dálku, tedy prostřednictvím Stránek, má Zákazník nebo Návštěvník v souladu s § 1829 a n.
občanského zákoníku právo bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce odstoupit od této
smlouvy (VOP) ve lhůtě 14 dní ode dne uzavření smlouvy. Smluvní strany berou na vědomí,
že v případě, že je jednou smluvní stranou Zákazník nebo Návštěvník, má tento ze zákona
právo odstoupit od smlouvy (VOP) ve lhůtě 14 dní od jejího uzavření, nicméně v daném
případě se jedná o typ smlouvy, jehož plnění započalo již k okamžiku účinnosti smlouvy a
není tedy možné od smlouvy v uvedené lhůtě odstoupit. Tuto skutečnost smluvní strany
berou na vědomí a vyjadřují s ní svůj souhlas.


Dále je Zákazník oprávněn odstoupit od smlouvy (VOP) v případě podstatného porušení
smlouvy (VOP) Společností. Zákazník v případě využití práva na odstoupení od smlouvy (od
VOP) zašle nebo předá Společnosti bez zbytečného odkladu, nejpozději do 2 dnů od
odstoupení od smlouvy (VOP), veškeré podklady, které od něho obdržel, včetně všech jeho
součástí a příslušenství.


Odstoupí-li Zákazník oprávněně od této smlouvy, těchto VOP, je Společnost povinna bez
zbytečného odkladu ukončit poskytování a přístup Zákazníkovi nebo Návštěvníkovi k
Produktům Společnosti.


Společnost dbá na dobrou orientaci v oblasti trhu s poskytovanými Produkty, přesto může
výjimečně dojít k situacím, kdy nebude schopna objednaný Produkt poskytnout za podmínek
sjednaných. Společnost si proto vyhrazuje právo v takových případech odstoupit od smlouvy
(VOP).


Zákazník bere na vědomí, že Společnost je oprávněna odstoupit od smlouvy (VOP) uzavřené
se Zákazníkem, který v rámci jakéhokoli závazkového vztahu se Společností porušil jakoukoliv
svou povinnost podstatným způsobem. Porušení předchozího závazkového vztahu
podstatným způsobem se považuje pro účely odstoupení od smlouvy (VOP) za chování ve
smyslu § 2002 odst. 2 občanského zákoníku. Podstatným porušením smlouvy (VOP) je
v případě Zákazníka zejména prodlení s úhradou odměny po dobu trvání delší než 3 dny.
Pokud se jedná o první odměnu při sjednávání této smlouvy, smluvní strany berou na
vědomí, jak jest uvedeno výše, že v případě neuhrazení odměny, smlouva nevzniká, nicméně
nezaniká nárok Společnosti na úhradu odměny.


Odstoupení od smlouvy adresované Společnosti musí být adresováno na elektronické
komunikační prostředky Společnosti. Odstoupení od smlouvy adresované Zákazníkovi je
prostřednictvím elektronické komunikace, které Zákazník sdělil při vyplňování formuláře jako
kontaktní údaje. V případě, že takovéto místo nebude existovat, či bude Zákazníkem
vyplněno nesprávně, nastává po 5 dnech od marného uplynutí doručovacího pokusu na
sdělené elektronické prostředky fikce doručení.

 

 

8. Reklamační řád

Zákazník / Klient má povinost případnou reklamaci ohlásit prostřednictvím webové stránky
www.trading.cryptokingdom.tech nebo prostřednictvím elektronické komunikace, zejména emailem
na reklamacni@cryptokingdom.cz. V náležitostech reklamace je nutné tuto zaslat z emailové
adresy vyplněné při vyplnění formuláře při objednání Produktu. Mezi podstatné náležitosti
patří zejména uvedení jména, příjmení, emailové adresy, telefonního kontaktu a předmětu
reklamace. Zákazník / Klient bude kontaktován o průběhu vyřízení reklamace
protstřednictvím elektronické komunikace na dálku uvedené při vyplnění formuláře a dle
kontaktů na Stránkách.

 

 

9. Ochrana osobních údajů

Společnost se zavazuje dodržovat ochranu soukromí bývalých, současných i budoucích
Zákazníků stránek www.trading.cryptokingdom.tech a současně též Společnosti. Společnost
neposkytuje údaje o svých Návštěvnících, Klientech a Zákaznících třetím stranám, jestliže tak
nevyžaduje zákon nebo úřední povinnost. Údaje Společnost získává jen při vyplnění údajů
prostřednictvím registračního formuláře na Stránkách a může je použít jen v souladu se
zákonem, v souladu s obchodními podmínkami Společnosti uvedených na Stránkách
www.cryptokingdom.tech a na ověření identity Návštěvníka, Klienta nebo Zákazníka,
vytvoření jeho účtu, poskytovaní služeb souvisejících se službami a produkty Společnosti,
které dotyčná osoba využívá a informování této osoby o věcech relevantních obchodnímu
vztahu mezi dotyčnou osobou a Společností. Všechny informace jsou považované za důvěrné
a zavazují Společnost a její zaměstnance k mlčenlivosti. Návštěvou těchto stránek Zákazník
nebo Návštevník souhlasí s uvedenými podmínkami týkající se ochrany soukromí.


Společnost zpracovává osobní údaje klientů za účelem plnění svých smluvních povinností a
provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost klienta, za účelem plnění
zákonných povinností a dále na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů k
marketingovým účelům (dále jen „Marketingový souhlas“). Zákazník, Návštěvník a Klient
tímto uděluje souhlas se zasíláním marketingových kampaní, newsletterů a obchodních
nabídek Společnosti. Marketingové kampaně, newslettery a obchodní nabídky budou
Zákazníkovi, Návštěvníkovi a Klientovi zasílány elektronickou formou. Marketingový souhlas
se nevztahuje na zpracování těch údajů, které Společnost potřebuje k plnění svých smluvních
povinností nebo je-li to nezbytné pro ochranu práv a právem chráněných zájmů Společnosti.
Povinné údaje jsou označeny, případně sděleny na osobním jednání s klientem nebo
Zákazníkem. Jejich nesdělení může být důvodem pro odmítnutí spolupráce. Údaje získané za
účelem plnění právních a smluvních povinností jsou archivovány v souladu s platnými
právními předpisy.


Zákazník poskytuje informace sloužící k jeho identifikaci a kontrole podle zák. č. 253/2008
Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
v platném znění. Neodpoví-li Zákazník na některou z otázek Společnosti při náhodném
zjišťování portfolia Společnosti nebo odpoví-li na některou z otázek nepravdivě nebo
neúplně, je Společnost oprávněna odmítnout se Zákazníkem uskutečnit obchod nebo
vstoupit do obchodního vztahu.


Žádný Zákazník Společnosti nesmí v žádném případě poskytovat údaje o svých účtech
jakékoli třetí osobě. Každý návštěvník, klient nebo Zákazník má právo si svoje citlivé
informace chránit a neposkytovat je třetím osobám, kterým by mohli umožnit takovýmto
způsobem přístup k jejich účtu na www.cryptokingdom.tech nebo obchodnímu účtu. Za
takto způsobené škody nenese Společnost žádnou zodpovědnost.

 


10. Závěrečná ustanovení

Společnost Crypto Kingdom s.r.o., IČ: 06794238 se sídlem Vítězná 145/59, Drahovice, 360 01
Karlovy Vary a Stránky www.trading.cryptokingdom.tech poskytují obchodovaní prostřednictvím
výhradní licence od společnosti Master Minds FZC, číslo licence: 4646, se sídlem Business
Center, Al Shmookh Building, UAQ Free Trade Zone, Umm Al Quwain ve Spojených
arabských emirátech.


Žádný Zákazník nesmí o své osobě prohlašovat, že patří pod firemní tým Společnosti nebo je
zaměstnancem Společnosti, pokud není zaměstnancem. Žádná osoba nemůže podávat
nepravdivé informace jakýmkoli třetím osobám a v případě přestupku může ze vzniknuvší
situace Společnost vyvodit právní důsledky. Pod pojmy, které nesmí žádná osoba bez
souhlasu používat, patří i pojmy manažer, reprezentant, zástupce.


Společnost se zavazuje o své Zákazníky starat a pro každého návštěvníka existuje emailová
adresa info@cryptokingdom.cz. Prostřednictvím této e-mailové adres se mohou Zákazníci,
Návštěvníci i Klienti kdykoli spojit s technickou podporou Společnosti, která jejich dotazy
vyřeší. Každá záležitost je řešena 7 dní v týdnu od 9:00 do 17:00 hodin. Každá osoba získá po
oznámení problému potvrzení od Společnosti o začátku řešení dané záležitosti a každá osoba
bude o dané záležitosti a jejím vývoji předběžně informovaná.


Společnost si vyhrazuje právo tyto podmínky kdykoli upravit nebo změnit.
Tyto Všeobecné Obchodní Podmínky jsou účinné počínaje dnem 1. února 2018.